Một số quy định mới về quản lý và sử dụng con dấu

07/12/2016 15:25 Số lượt xem: 3

Ngày 01/7/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu, và thay thế Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu và Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP.

Ảnh minh họa

Theo đó, việc quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan Nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan thuộc hệ thống tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ, tổ chức tôn giáo, tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, tổ chức khác được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật và chức danh Nhà nước. Nghị định này không điều chỉnh đối với việc quản lý và sử dụng con dấu của doanh nghiệp được đăng ký, hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư; dấu tiêu đề, dấu ngày, tháng, năm; dấu tiếp nhận công văn; dấu chữ ký.

Con dấu được quy định tại số 99/2016/NĐ-CP là con dấu hình tròn, mực dấu màu đỏ: Con dấu có hình Quốc huy, con dấu có hình biểu tượng, con dấu không có hình biểu tượng (được sử dụng dưới dạng dấu ướt, dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi). Nghị định cũng quy định cụ thể các nguyên tắc quản lý và sử dụng con dấu; con dấu có hình Quốc huy, con dấu có hình biểu tượng, con dấu không có hình biểu tượng; con dấu của cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; đăng ký mẫu con dấu, thu hồi, hủy con dấu và hủy giá trị sử dụng con dấu; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý và sử dụng con dấu. Điều kiện của các cơ quan, tổ chức muốn sử dụng con dấu phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Cơ quan, tổ chức, chức danh Nhà nước chỉ được sử dụng con dấu khi đã có quy định về việc được phép sử dụng con dấu trong văn bản quy phạm pháp luật hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền; phải đăng ký mẫu con dấu trước khi sử dụng.

- Việc sử dụng con dấu có hình Quốc huy phải được quy định tại Luật, Pháp lệnh, Nghị định hoặc Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức hoặc được quy định trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

- Các cơ quan, tổ chức, chức danh Nhà nước có chức năng cấp văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ có dán ảnh hoặc niêm phong tài liệu theo quy định của pháp luật thì được phép sử dụng dấu nổi, dấu thu nhỏ hoặc dấu xi.

- Các cơ quan, tổ chức, chức danh Nhà nước chỉ được sử dụng một con dấu theo mẫu do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định. Trường hợp cần thiết phải sử dụng thêm con dấu như con dấu đã cấp (dấu ướt, dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi), thực hiện theo quy định sau: Cơ quan, tổ chức, chức danh Nhà nước sử dụng thêm dấu ướt phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền; cơ quan, tổ chức, chức danh Nhà nước tự quyết định việc sử dụng thêm dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi; tổ chức kinh tế tự quyết định việc sử dụng thêm con dấu.

Nghị định này cũng quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong việc quản lý và sử dụng con dấu: Làm giả và sử dụng con dấu giả; mua bán con dấu, tiêu hủy trái phép con dấu; sử dụng con dấu hết giá trị sử dụng; cố ý làm biến dạng, sửa chữa nội dung mẫu con dấu đã đăng ký; không giao nộp con dấu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đăng ký mẫu con dấu; mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, thế chấp con dấu; sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức khác để hoạt động; chiếm giữ trái phép, chiếm đoạt con dấu; sử dụng con dấu chưa đăng ký mẫu con dấu; làm giả, sửa chữa, làm sai lệch nội dung thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu; đóng dấu lên chữ ký của người không có thẩm quyền; không chấp hành việc kiểm tra con dấu, không xuất trình con dấu khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan đăng ký mẫu con dấu; lợi dụng nhiệm vụ được giao trong quá trình giải quyết thủ tục về con dấu để sách nhiễu, gây phiền hà, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các hành vi khác theo quy định của pháp luật./.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016 

Dương Thành Trung

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3338
Đã truy cập : 45620990