Phê duyệt Điều lệ Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Bắc Ninh

16/02/2024 08:24 Số lượt xem: 92

Ngày 15/02/2024, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 137/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Điều lệ Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, Quyết định gồm có 8 Chương 26 Điều.

Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản tỉnh Bắc Ninh là một tổ chức xã hội tự nguyện của những người đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; nhằm mục đích củng cố, tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước nói chung, giữa nhân dân tỉnh Bắc Ninh với nhân dân Nhật Bản nói riêng; hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hội là thành viên của Trung ương Hội hữu nghị Việt - Nhật và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Ninh.

Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội đuợc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trụ sở của Hội đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh.

Hội tổ chức, hoạt động theo nguyên tắc: Tự nguyện, tự quản; Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; Tự bảo đảm kinh phí hoạt động; Không vì mục đích lợi nhuận; Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.

Về quyền hạn của Hội: Tuyên truyền mục đích của Hội; Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội; Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội theo quy định của pháp luật; Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước; cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội, tổ chức dạy nghề, truyền nghề theo quy định của pháp luật; Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Hội và lĩnh vực Hội hoạt động. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và được cấp chứng chỉ hành nghề khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội;…

Bên cạnh đó, Hội có nhiệm vụ: Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội đã được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hội. Tuyên truyền, giới thiệu với nhân dân Nhật Bản về đất nước, con người Bắc Ninh nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung về đường lối, chính sách của Nhà nước Việt Nam; tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân Nhật Bản với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước của nhân dân Việt Nam; tìm hiểu thông tin và tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội của Nhật Bản với nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Phát triển các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, làm cầu nối vận động, thúc đẩy các hoạt động giao lưu kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật một cách có hiệu quả và toàn diện giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Nhật Bản. Quan      hệ chặt chẽ, thường xuyên với Trung ương Hội hữu nghị Việt- Nhật. Tổ chức và phối hợp tổ chức việc trao đổi các đoàn đại biểu, xây dựng các quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Hội và các tổ chức cơ sở thuộc tỉnh với các tổ chức tương ứng    của bạn…

Tại Quyết định, cũng quy định cơ cấu tổ chức của Hội; việc chia tách; sáp nhập; hợp nhất và đổi tên và giải thể Hội; tài chính, tài sản và khen thưởng, kỷ luật./.

Ngô Giang Sơn

Thống kê truy cập

Online : 6891
Đã truy cập : 138317857