Sở Nội vụ triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết số 71 của Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh

30/11/2022 14:00 Số lượt xem: 698

Sáng 30/11, Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XX về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Đảng ủy Sở

Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Đình Tính, Ủy viên Ban Thường vụ,Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đến dự và trực tiếp làm báo cáo viên truyền đạt các nội dung của Nghị quyết, gồm 4 phần: Tình hình và nguyên nhân; quan điểm và mục tiêu; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; tổ chức thực hiện. Nghị quyết đưa ra 5 quan điểm, 16 mục tiêu cụ thể đến năm 2030; đồng thời chỉ ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng văn hóa, con người Bắc Ninh trong giai đoạn mới. Bắc Ninh là một trong những tỉnh đi đầu cả nước ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng và phát triển văn hóa, con người góp phần tích cực vào việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

Đ/c Đặng Đình Tính, Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối truyền đạt các nội dung của Nghị quyết

Mục tiêu nghị quyết nhằm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, bản sắc quê hương. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa các địa phương, khu vực và đối tượng dân cư trong tỉnh. Xây dựng môi trường văn hóa trong từng gia đình, địa phương, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Bảo tồn, phát huy hiệu quả các di sản văn hóa, tạo ra nhiều sản phẩm văn hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng có chất lượng cao mang đậm bản sắc Bắc Ninh - Kinh Bắc, phù hợp với xu thế thời đại. Tập trung đầu tư nguồn lực, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để văn hóa, con người Bắc Ninh phát triển toàn diện, trở thành mục tiêu, động lực, sức mạnh nội sinh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh bền vững, hướng tới mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Toàn cảnh Hội nghị

Để thực hiện mục tiêu, nghị quyết đưa ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gồm: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thuận lợi để phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh. Cùng với việc xây dựng con người Bắc Ninh phát triển toàn diện, kết hợp chặt chẽ, hài hòa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại, tỉnh tập trung xây dựng môi trường và đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh; bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh; phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa; chủ động quảng bá, chọn lọc, tiếp thu tinh hoa văn hóa trong nước và thế giới. Tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của nhà nước và xã hội để phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh.

Ngay sau hội nghị, Đảng ủy Sở yêu cầu các chi bộ trực thuộc, xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết cụ thể, chi tiết, có lộ trình để triển khai thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và đảm bảo thiết thực, hiệu quả; các đồng chí cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ viết bài thu hoạch gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp. Đặc biệt là đề xuất về các biện pháp thực hiện ở  cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cụ thể. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động bằng các hình thức phù hợp. Đưa nội dung Nghị quyết vào trong sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề của từng chi bộ. Từ đó, góp phần xây dựng Đảng bộ Sở trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Nguyễn Văn Phương - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Thống kê truy cập

Online : 4397
Đã truy cập : 120703257