Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh tra năm 2022

16/01/2023 08:49 Số lượt xem: 44

Ngày 30/12/2022, Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch số 2348/KH-TTCP triển khai thi hành Luật Thanh tra năm 2022.

Về mục đích:

a) Quán triệt những nội dung mới của Luật Thanh tra năm 2022 nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trong thực hiện Luật cho cán bộ, công chức, viên chức của Thanh tra Chính phủ, ngành Thanh tra và trong toàn xã hội;

b) Bảo đảm việc xây dựng đúng tiến độ, chất lượng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra năm 2022 thuộc trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ;

c) Đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị trong tổ chức thực hiện Luật Thanh tra năm 2022; tăng cường phối hợp trong quá trình tổ chức thực hiện.

Về yêu cầu: Thanh tra Chính phủ phân công nhiệm vụ cụ thể, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cục, vụ, đơn vị trong tổ chức triển khai thi hành Luật Thanh tra. Theo đó:

Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng tổ chức hội nghị quán triệt những điểm mới của Luật Thanh tra 2022. Thời gian thực hiện: Quý I/2023; Tổ chức biên soạn, xuất bản sách giới thiệu những điểm mới và nội dung cơ bản của Luật Thanh tra năm 2022. Thời gian thực hiện: Tháng 12/2022 đến tháng 3/2023; xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật; xây dựng dự thảo Nghị định quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành; tổ chức rà soát để sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật hiện hành cho phù hợp với Luật Thanh tra 2022 thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ.

Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra, Trung tâm Thông tin, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Trường cán bộ Thanh tra chủ trì tổ chức thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng Luật Thanh tra 2022.

Trường cán bộ Thanh tra chủ trì tổ chức tập huấn chuyền đề về Luật Thanh tra 20222  và các văn bản hướng dẫn thi hành, đưa nội dung Luật Thanh tra 2022 vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Thanh tra Chính phủ.

Sở Nội vụ đăng tải toàn văn Kế hoạch trên Cổng thông tin điện của Sở.

Nguyễn Thị Huế

Thống kê truy cập

Online : 5949
Đã truy cập : 84741044