Ngày 23/5, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tố chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1743
Đã truy cập : 63554706