Ông Nguyễn Trọng Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch HĐTĐ KT tỉnh Bắc Ninh