Sở Kế hoạch và Đầu tư Ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024

01/03/2024 14:24 Số lượt xem: 186

Căn cứ Kế hoạch số 20/KH – UBND ngày 31/01/2024 của UBND tỉnh về Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2024, ngày 28/02/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024, với một số nội dung chính như sau:

1. Nội dung  

 Kế hoạch tập trung triển khai 9 nhóm nhiệm vụ lớn, bao gồm:

- Nhóm nhiệm vụ về xây dựng văn bản, Kế hoạch chỉ đạo, điều hành

- Nhóm nhiệm vụ về kiểm soát việc ban hành các văn bản có quy định về TTHC thuộc thẩm quyền của HĐND và UBND tỉnh và TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

- Nhóm nhiệm vụ công bố, công khai, thực hiện TTHC

- Nhóm nhiệm vụ về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

- Nhóm nhiệm vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và các nội dung tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong  giải quyết TTHC

- Nhóm nhiệm vụ thực hiện theo Nghị định số 45/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

- Nhóm nhiệm vụ về thực hiện Cổng dịch vụ công quốc gia

- Công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

- Nhiệm vụ khác

2. Tổ chức thực hiện

-  Các phòng, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế và các nội dung trong Kế hoạch này triển khai thực hiện Kế hoạch công tác kiểm soát TTHC và triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

- Các phòng, đơn vị chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo Kế hoạch này và các nội dung khác có liên quan đến công tác kiểm soát TTHC và triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, nâng cao hiệu quả hoạt động Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và các hoạt đông khác.

Ảnh cán bộ làm việc tại quầy 26 (Sở KHĐT)  tại Trung tâm hành chính công tỉnh tháng 02/2024

-  Văn phòng Sở chủ động, phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Hành chính công tỉnh, các Sở, ban, ngành, thực hiện các nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách TTHC, xây dựng và chuyển đổi số trong công tác cải cách TTHC.

-  Văn phòng Sở kiểm tra, đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện các nội dung tại Kế hoạch và các nội dung khác về công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công việc, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Sở tỉnh xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

VPS./.

 
 

Thống kê truy cập

Online : 6677
Đã truy cập : 138310833