Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong 10 tháng năm 2023 và tình hình hoạt động của doanh nghiệp lũy kế đến tháng 10/2023

06/11/2023 16:23 Số lượt xem: 239

1. Tình hình ĐKDN trong 10 tháng năm 2023

- Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng trong 10 tháng năm 2023 đạt 99,98%, đứng thứ 3 cả nước.

- Số doanh nghiệp thành lập mới: 2.897 doanh nghiệp (tăng 33,75% so với cùng kỳ năm 2022) với tổng số vốn đăng ký là: 27.756,389  tỷ đồng (tăng 59,68% so với cùng kỳ năm 2022); Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,58 tỷ đồng.

- Số đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) thành lập mới: 1.053 đơn vị (tăng 23% so với cùng kỳ năm 2022).

- Số lượt đăng ký thay đổi (địa chỉ, thông tin về chủ sở hữu, thành viên, vốn, người đại diện theo pháp luật): 6.283 lượt doanh nghiệp (tăng 84,42 so với cùng kỳ 2022)699 lượt đơn vị trực thuộc (tăng 48,1% so với cùng kỳ 2022).

- Số lượt thông báo thay đổi (ngành nghề kinh doanh,thông tin người đại điện theo ủy quyền, cổ đông là tổ chức nước ngoài, thông tin về thuế): 614 lượt doanh nghiệp (tăng 11,43% so với cùng kỳ 2022)36 lượt đơn vị trực thuộc (tăng 28,57% so với cùng kỳ năm 2022).

- Số lượt chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: 356 doanh nghiệp (tăng 30,4% so với cùng kỳ 2022).

- Số lượt giải thể tự nguyện: 278 doanh nghiệp (tăng 6,5% so với cùng kỳ 2022)336 đơn vị trực thuộc (tăng 48% so với cùng kỳ 2022).

- Số lượt đăng ký tạm ngừng: 1.642 doanh nghiệp (tăng 30,63% so với cùng kỳ 2022)194 đơn vị trực thuộc (tăng 7,78% so với cùng kỳ 2022).

- Số lượt hoạt động trở lại: 766 doanh nghiệp (tăng 5,1% so với cùng kỳ 2022) và 138 đơn vị trực thuộc (tăng 21,1% so với cùng kỳ 2022).

2. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh luỹ kế đến tháng 10/2023

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có tổng số 21.913 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký là 381.251,638 tỷ đồng và 5.654 đơn vị trực thuộc, trong đó:

- Số doanh nghiệp đang hoạt động: 17.919 doanh nghiệp với tổng vốn điều lệ là: 349.489,869 tỷ đồng; Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp là 19,5 tỷ đồng.

- Số đơn vị trực thuộc (Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh) đang hoạt động: 5.436 đơn vị;

- Số doanh nghiệp đang tạm ngừng hoạt động: 1.725 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ là 13.517,168 tỷ đồng;

- Số đơn vị trực thuộc (Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh) đang tạm ngừng kinh doanh: 218 đơn vị.

  - Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh: 2.269 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ là 18.244,601 tỷ đồng;

P. ĐKKD

 
 

Thống kê truy cập

Online : 6117
Đã truy cập : 138888927