Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong 11 tháng năm 2023 và tình hình hoạt động của doanh nghiệp lũy kế đến tháng 11/2023

27/11/2023 10:21 Số lượt xem: 115

1. Tình hình ĐKDN trong 11 tháng năm 2023

- Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng trong 11 tháng năm 2023 đạt 99,98%, đứng thứ 2 cả nước.

- Số doanh nghiệp thành lập mới: 3.190 doanh nghiệp (tăng 30,8% so với cùng kỳ năm 2022) với tổng số vốn đăng ký là: 32.265,398  tỷ đồng (tăng 61,24% so với cùng kỳ năm 2022); Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10,11 tỷ đồng.

- Số đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) thành lập mới: 1.168 đơn vị (tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2022).

- Số lượt đăng ký thay đổi (địa chỉ, thông tin về chủ sở hữu, thành viên, vốn, người đại diện theo pháp luật): 6.714 lượt doanh nghiệp (tăng 78,23% so với cùng kỳ 2022)822 lượt đơn vị trực thuộc (tăng 61,49% so với cùng kỳ 2022).

- Số lượt thông báo thay đổi (ngành nghề kinh doanh, thông tin người đại điện theo ủy quyền, cổ đông là tổ chức nước ngoài, thông tin về thuế): 697 lượt doanh nghiệp (tăng 9,76% so với cùng kỳ 2022)43 lượt đơn vị trực thuộc (tăng 48,28% so với cùng kỳ năm 2022).

- Số lượt chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: 392 doanh nghiệp (tăng 28,52% so với cùng kỳ 2022).

- Số lượt giải thể tự nguyện: 302 doanh nghiệp (tăng 3,78% so với cùng kỳ 2022)363 đơn vị trực thuộc (tăng 44,62% so với cùng kỳ 2022).

- Số lượt đăng ký tạm ngừng: 1.837 doanh nghiệp (tăng 32,25% so với cùng kỳ 2022)215 đơn vị trực thuộc (tăng 12,57% so với cùng kỳ 2022).

- Số lượt hoạt động trở lại: 835 doanh nghiệp (tăng 7,6% so với cùng kỳ 2022) và 145 đơn vị trực thuộc (tăng 20,83% so với cùng kỳ 2022).

3. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh luỹ kế đến 20/11/2023

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có tổng số 22.128 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký là 388.933,5 tỷ đồng và 5.741 đơn vị trực thuộc, trong đó:

- Số doanh nghiệp đang hoạt động: 18.048 doanh nghiệp với tổng vốn điều lệ là: 356.733,5 tỷ đồng; Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp là 19,77 tỷ đồng.

- Số đơn vị trực thuộc (Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh) đang hoạt động: 5.516 đơn vị;

- Số doanh nghiệp đang tạm ngừng hoạt động: 1.778 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ là 13.820,324 tỷ đồng;

- Số đơn vị trực thuộc (Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh) đang tạm ngừng kinh doanh: 225 đơn vị.

          - Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh: 2.302 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ là 18.379,676 tỷ đồng;

- Về thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đề nghị của cơ quan thuế:

+ Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thu hồi GCNĐKDN đối với 73/73 doanh nghiệp do cơ quan thuế đề xuất tại văn bản 2144/CTBNI-KK của Cục thuế tỉnh.

+ Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tiếp tục quy trình yêu cầu báo cáo, xử lý vi phạm, thu hồi đối với 603 doanh nghiệp; trong đó:166 doanh nghiệp theo đề nghị tại văn bản 179/CTBNI-KK ngày 13/01/2023 của Cục thuế tỉnh và 437 doanh nghiệp theo đề nghị tại văn bản số 2576/CTBNI-KK ngày 10/7/2023 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh. Dự kiến hoàn thành thu hồi GCNĐKDN trong tháng 6 năm 2024.

P. ĐKKD

 
 

Thống kê truy cập

Online : 6788
Đã truy cập : 138310653