UBND thành phố Từ Sơn

14/07/2016 15:07 Số lượt xem: 20745

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TỪ SƠN

          Trụ sở: Đường Lý Thái Tổ - Phường Đông Ngàn - Thành phố Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh

Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân bầu, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên.

Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp nhằm đảm bảo thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn.

 Tổ chức bộ máy hành chính trực thuộc UBND thành phố bao gồm:

I. Các phòng, ban chuyên môn

1-         Văn phòng HĐND-UBND thành phố + Trung tâm Hành chính công thành phố

2-         Phòng Nội vụ

3-         Phòng Kinh Tế

4-         Phòng Tài nguyên và Môi trường

5-         Phòng Quản lý đô thị

6-         Phòng Văn hóa và Thông tin

7-         Phòng Tư pháp

8-         Phòng Tài chính - Kế hoạch

9-         Phòng Giáo dục và Đào tạo

1-       Phòng Lao động Thương binh và xã hội

1-       Thanh tra 

1-       Phòng Y tế.

II. Đơn vị sự nghiệp

1-         Đài phát thanh 

2-         Trung tâm Văn hóa thể thao 

3-         Ban Quản lý các dự án xây dựng

4-         Trung tâm dịch vụ nông nghiệp

5-         Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên

6-         Đội quản lý trật tự đô thị

7-         Hội chữ thập đỏ

8-         Ban quản lý Chợ Giầu