Ban hành Bộ chỉ số đánh giá về chuyển đổi số

26/05/2022 08:49 Số lượt xem: 30

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa ban hành Quyết định số 922/QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số (CĐS) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của Quốc gia”


Ảnh minh hoạ (nguồn Internet).

Theo đó, Bộ chỉ số đánh giá CĐS của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của Quốc gia (DTI) có chức năng theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan, công bằng các kết quả thực hiện CĐS hàng năm của các đơn vị Bộ, tỉnh, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện gồm: Chương trình CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số - xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

DTI áp dụng cho 03 cấp: Tỉnh, Bộ, Quốc gia. Cụ thể, cấp tỉnh được cấu trúc theo 03 trụ cột (chính quyền số, kinh tế số, xã hội số), bao gồm: Thông tin chung (các thông tin tổng quan của tỉnh không dùng để đánh giá); 09 chỉ số chính gồm: nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, nhân lực số, an toàn thông tin mạng, đô thị thông minh; hoạt động chính quyền số, hoạt động kinh tế số, hoạt động xã hội số; 98 chỉ số thành phần…

Cấp Bộ sẽ đánh giá chung mức độ CĐS của Bộ, phù hợp với đặc điểm mỗi Bộ phụ trách các lĩnh vực khác nhau bao gồm: Thông tin chung (các thông tin tổng quan về bộ không dùng để đánh giá); 06 chỉ số; 70 chỉ số thành phần.

Cấp Quốc gia: Gồm 24 chỉ số, thể hiện mức độ đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu thuộc chương trình CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử... đồng thời, tham chiếu đến các chỉ số được sử dụng, đánh giá của quốc tế.

DTI cũng quy định thang điểm khi đánh giá đối với: Cấp tỉnh, Bộ, Quốc gia là 1.000 điểm. Số liệu báo cáo, đánh giá của Bộ, tỉnh theo từng chỉ số thành phần sẽ do Bộ, tỉnh nhập vào phần mềm, được tự động tính điểm số. Các điểm số tự động được thay đổi theo kỳ cập nhật và Bộ, tỉnh có thể theo dõi các số liệu, chỉ số trên phần mềm hệ thống của DTI.

Để nâng cao hiệu quả của việc thực hiện Quyết định, các giải pháp cụ thể được quy định như sau: Các Bộ, tỉnh, đơn vị trực thuộc cần bố trí nguồn lực, đảm bảo thực hiện công tác theo dõi, đánh giá CĐS thường xuyên, liên tục, đảm bảo trung thực, khác quan, kịp thời trong việc điều tra, tổng hợp, thống kê, báo cáo kết quả CĐS; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về DTI; tăng cường ứng dụng CNTT, đảm bảo kinh phí công cho công tác xác định DTI cấp Bộ, tỉnh…

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3916
Đã truy cập : 65340844