Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 9074
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 378/TTr-SNV Về việc đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Công an tỉnh) Nội vụ 06/12/2021
2 376/TTr-SNV V/v xin chủ trương lập Đề án thành lập thị trấn Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh Nội vụ 06/12/2021
3 377/TTr-SNV Về việc đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Hội Nông dân) Nội vụ 06/12/2021
4 379/TTr-SNV Về việc đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của UBND tỉnh (Công an tỉnh) Nội vụ 06/12/2021
5 213/BC-SNV Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021 tỉnh Bắc Ninh Nội vụ 06/12/2021
6 1116/SNV-CCVC V/v hướng dẫn chuyển xếp lương chuyên ngành Kế toán theo Thông tư số 77/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính Nội vụ 06/12/2021
7 1118/SNV-TCBM&CCHC V/v phối hợp tuyên truyền về công tác CCHC Nội vụ 06/12/2021
8 1119/SNV-TCBM&CCHC V/v đóng góp ý kiến vào Dự thảo Đề án Tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Ninh Nội vụ 06/12/2021
9 1121/SNV-XDCQ&CTTN V/v cử Lãnh đạo tham gia Hội đồng đánh giá cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh năm 2021 (Lần 2) Nội vụ 06/12/2021
10 1114/SNV-BTĐKT V/v đề nghị đính chính tên cho cá nhân được khen thưởng Nội vụ 06/12/2021
11 613/QĐ-SNV Về việc xếp lương đối với cán bộ cấp xã (Phạm Thị Hưởng) Nội vụ 03/12/2021
12 1106/SNV-TTLTLS V/v tham gia góp ý dự thảo Đề án “Chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” Nội vụ 03/12/2021
13 1107/SNV-VP V/v xin ý kiến các nội dung chuẩn bị tổng kết Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh, thành Bắc Bộ năm 2021 Nội vụ 03/12/2021
14 1108/SNV-VP V/v tham gia ý kiến đối với Báo cáo các quan điểm, mục tiêu, định hướng ưu tiên phát triển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 Nội vụ 03/12/2021
15 1110/SNV-CCVC V/v thỏa thuận bổ nhiệm lại cán bộ (Nguyễn Duy Khảm, Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Hiển Sơn, Dương Đức Hồng Tuấn) Nội vụ 03/12/2021
16 1111/SNV-CCVC V/v thỏa thuận kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đến tuổi nghỉ hưu Nội vụ 03/12/2021
17 1109/CV-SNV V/v trả lời ý kiến cử tri Nội vụ 03/12/2021
18 1112/SNV-VP V/v đăng ký đề án để đưa vào chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2022 Nội vụ 03/12/2021
19 1102/GM-SNV V/v rà soát, cung cấp và hoàn thiện Phiếu điều tra cơ sở hành chính năm 2021 Nội vụ 02/12/2021
20 370/TTr-SNV V/v cho phép Hội Làm vườn các huyện, thành phố tổ chức đại hội khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 Nội vụ 02/12/2021
Trang 1/454123456>>|