Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 9994
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 67/BC-SNV Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 05/2022 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 06/2022 Nội vụ 24/05/2022
2 115/TTr-SNV Tờ trình Về việc đề nghị UBND tỉnh xem xét trình Bộ Nội vụ Quyết định công nhận phân loại thành phố Từ Sơn là đơn vị hành chính loại I. Nội vụ 24/05/2022
3 463/SNV-CCVC V/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐCP ngày 16/7/2021 của Chính phủ Nội vụ 24/05/2022
4 464/SNV-CCVC V/v xây dựng đề án phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước Nội vụ 24/05/2022
5 466/SNV-TCBM&CCHC V/v báo cáo thực trạng công tác tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc và cơ chế tài chính của Ban Quản lý dự án Nội vụ 24/05/2022
6 467/SNV-TCBM&CCHC V/v đóng góp ý kiến vào Đề án thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Minh Nội vụ 24/05/2022
7 469/SNV-VP V/v đề xuất danh mục các ngành nghề đào tạo chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trong giáo dục nghề nghiệp Nội vụ 24/05/2022
8 339/QĐ-SNV Quyết định V/v hỗ trợ kinh phí đối với người có bằng Thạc sĩ (Nông Thị Anh) Nội vụ 23/05/2022
9 462/SNV-CCVC V/v thoả thuận tiếp nhận viên chức (Nguyễn Hồng Nhung) Nội vụ 23/05/2022
10 324/QĐ-SNV Quyết định V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức cấp xã đã có thông báo nghỉ hưu (Nguyễn Văn Tầy) Nội vụ 20/05/2022
11 325/QĐ-SNV Quyết định V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức cấp xã do lập thành tích xuất sắc năm 2021 (Bùi Thị Nguyệt) Nội vụ 20/05/2022
12 327/QĐ-SNV Quyết định V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức cấp xã do lập thành tích xuất sắc năm 2021 (Đinh Viết Thà) Nội vụ 20/05/2022
13 326/QĐ-SNV Quyết định V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức cấp xã do lập thành tích xuất sắc năm 2021 (Vũ Thị Dung) Nội vụ 20/05/2022
14 328/QĐ-SNV Quyết định V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức cấp xã do lập thành tích xuất sắc năm 2021 (Nguyễn Ngọc Ninh) Nội vụ 20/05/2022
15 329/QĐ-SNV Quyết định V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức cấp xã do lập thành tích xuất sắc năm 2021 (Trần Văn Nhu) Nội vụ 20/05/2022
16 330/QĐ-SNV Quyết định V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức cấp xã do lập thành tích xuất sắc năm 2021 (Nguyễn Thị Bẩy) Nội vụ 20/05/2022
17 331/QĐ-SNV Quyết định V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức cấp xã do lập thành tích xuất sắc năm 2021 (Nguyễn Văn Thắng) Nội vụ 20/05/2022
18 334/QĐ-SNV Quyết định V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức cấp xã do lập thành tích xuất sắc năm 2021 (Hà Xuân Thủy) Nội vụ 20/05/2022
19 335/QĐ-SNV Quyết định V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức cấp xã do lập thành tích xuất sắc năm 2021 (Doãn Văn Lợi) Nội vụ 20/05/2022
20 336/QĐ-SNV Quyết định V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức cấp xã do lập thành tích xuất sắc năm 2021 (Trần Văn Long) Nội vụ 20/05/2022
Trang 1/500|<<123456>>|