Trung tâm Lưu trữ lịch sử tiếp nhận hồ sơ, tài liệu vĩnh viễn từ Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh

30/11/2022 16:00 Số lượt xem: 162

Nhằm bảo quản, phát huy giá trị các tài liệu lưu trữ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 30/11, Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Trung tâm Lưu trữ lịch sử tiến hành giao nộp tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Số lượng tài liệu Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh giao nộp gồm 49 hồ sơ, được bảo quản trong 07 hộp, thời gian của tài liệu từ năm 1996 - 2012; thành phần hồ sơ, tài liệu gồm: Tập lưu quyết định; Báo cáo tổng kết, Niên giám thống kê; Báo cáo tình hình kinh tế xã hội; Báo cáo lĩnh vực văn hóa; Báo cáo tình hình vốn đầu tư; Báo cáo kết quả các cuộc điều tra thống kê xã hội có giá trị bảo quản vĩnh viễn.

Trong các năm tiếp theo Cục Thống kê tỉnh tiếp tục phối hợp với Trung tâm Lưu trữ lịch sử thu thập và chỉnh lý những hồ sơ, tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn theo quy định giao nộp về Lưu trữ lịch sử để bảo quản, khai thác, sử dụng và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Hình ảnh về tài liệu giao nộp:


 

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Thống kê truy cập

Online : 4910
Đã truy cập : 119911952