Khối thi đua các cơ quan Nội chính tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua và triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2024

29/03/2024 08:54 Số lượt xem: 116

Chiều 28/3, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh, Khối thi đua Các cơ quan Nội chính tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua và triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2024.

Theo Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 15/02/2024 của UBND tỉnh về việc tổ chức các Cụm, Khối thi đua của tỉnh năm 2024, Khối thi đua các cơ quan Nội chính gồm các đơn vị: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Tòa án nhân dân tỉnh được phân công là đơn vị Trưởng Khối thi đua năm 2024.


Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2024

Tại Hội nghị, sau khi trao đổi, thảo luận, các đơn vị trong Khối đã thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động Khối năm 2024; Quy chế hoạt động của Khối năm 2024; Quy định Tiêu chí chấm điểm tổng kết phong trào thi đua của Khối năm 2024. Đồng thời, ký kết giao ước thi đua năm 2024 với các nội dung chính: Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao của từng cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu công tác năm mà mỗi đơn vị đã đăng ký, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh với 10 nội dung cụ thể.

Tiêu biểu là tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thi đua xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan văn hóa; cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động gương mẫu chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; không vi phạm pháp luật, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.


Toàn cảnh Hội nghị.

Các đơn vị tiếp tục thực hiện 5 nội dung thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua: “xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, triển khai các Quy hoạch, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực, phục hồi tăng trưởng kinh tế; xây dựng văn hóa và con người Bắc Ninh - Kinh Bắc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” do Chủ tịch UBND tỉnh phát động. Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào: “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Lê Thị Hoàng Cúc

Thống kê truy cập

Online : 6835
Đã truy cập : 138310536