Sở Nội vụ tuyên truyền, phổ biến kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025

18/09/2023 15:29 Số lượt xem: 807

Thực hiện Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ, ngày 14/9/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định số 424/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 tỉnh Bắc Ninh.

Kế hoạch ban hành nhằm mục đích:

- Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 37-NQ/TW, Kết luận số 48-KL/TW, Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 và Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, Nghị quyết số 117/NQ-CP, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị chính quyền địa phương các cấp; tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dândư luận xã hội trong việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

- Xác định rõ lộ trình, các công việc phải thực hiện trong từng năm của giai đoạn 2023 - 2025, bảo đảm phù hợp với thực tiễn nhằm thực hiện thành công các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 37-NQ/TW, Kết luận số 48-KL/TW, Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 và Nghị quyết số 117/NQ-CP.

- Phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và sự phối hợp giữa các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, Kết luận số 48-KL/TW, Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 và Nghị quyết số 117/NQ-CP, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, chất lượng và hiệu quả.

- Xác định nội dung công việc phải gắn với chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong quá trình triển khai thực hiện.

- Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Nghị quyết số 37-NQ/TW, Kết luận số 48-KL/TW, Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, Nghị quyết số 117/NQ-CP và trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công tại Kế hoạch này, tiến hành rà soát, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định pháp luật; kịp thời hướng dẫn, tổ chức thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Cũng theo Kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan:

- Rà soát và lập danh sách ĐVHC cấp huyện, cấp xã sắp xếp giai đoạn 2023-2025 và dự kiến ĐVHC cấp huyện, cấp xã sắp xếp giai đoạn 2026-2030.

- Xây dựng phương án tổng thể và Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trong toàn tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết thông qua Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

- Tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện các trình tự, thủ tục trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Bộ Nội vụ phương án tổng thể và Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

- Hướng dẫn việc rà soát, chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi sắp xếp ĐVHC do thay đổi đường địa giới hành chính và tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

Nhằm tuyên truyền, phổ biến nội dung Kế hoạch của UBND tỉnh tạo sự đồng thuận của nhân dân về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, Sở Nội vụ đăng tải toàn văn Kế hoạch và các văn bản có liên quan trên Cổng thông tin điện tử Sở. Địa chỉ: https://snv.bacninh.gov.vn 

Nguyễn Thị Hưởng

Thống kê truy cập

Online : 3825
Đã truy cập : 137818291