Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tài liệu vĩnh viễn từ UBND thành phố Từ Sơn

16/05/2023 17:05 Số lượt xem: 239

Ngày 16/5/2023, UBND thành phố Từ Sơn đã phối hợp với Trung tâm Lưu trữ lịch sử tiến hành giao nộp tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Số lượng tài liệu UBND thành phố Từ Sơn giao nộp bao gồm 46 hộp, 336  hồ sơ, có thời hạn bảo quản vĩnh viễn của 3 phông, cụ thể:

- Phông UBND thị xã Từ Sơn: 13 hộp - 45 hồ sơ; Thời gian tài liệu: 2010 - 2011; Thành phần hồ sơ: Tập lưu Quyết định, Báo cáo của UBND thành phố Từ Sơn .

- Phông Phòng Nội vụ thị xã Từ Sơn: 05 hộp - 50 hồ sơ; Thời gian tài liệu: 2010 - 2016; Thành phần hồ sơ: Hồ sơ phê chuẩn kết quả bầu cử các chức danh HĐND, UBND của thị xã Từ Sơn và các xã phường.

- Phông Phòng Tư pháp thị xã Từ Sơn: 28 hộp - 241 hồ sơ; Thời gian tài liệu: 2010-2012; 2014-2015; Thành phần hồ sơ: Hồ sơ thay đổi, cải chính hộ tịch của công dân.

Tài liệu UBND thị xã Từ Sơn

Trong những năm tiếp theo, thực hiện Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Ninh,UBND thành phố Từ Sơn tiếp tục thu thập, chỉnh lý, lựa chọn những hồ sơ, tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn theo quy định giao nộp về Lưu trữ lịch sử để bảo quản, khai thác, sử dụng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Ngô Thị Thúy Chinh

Thống kê truy cập

Online : 6453
Đã truy cập : 138309954