Cụm thi đua các huyện, thành phố tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2023

22/03/2023 14:13 Số lượt xem: 233

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 30/01/2023 của UBND tỉnh, chiều 17/3, tại UBND huyện Lương Tài, Cụm thi đua các huyện, thành phố tổ chức hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng và ký giao ước thi đua năm 2023. Theo Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh, năm 2023, UBND huyện Lương Tài là Trưởng cụm thi đua.

Dự Hội nghị có các đồng chí: đồng chí Đàm Văn Bắc, Phó Trưởng ban, Ban  Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đồng chí Phạm Thanh Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lương Tài cùng đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ I Ban thi đua - khen thưởng tỉnh; Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Nội vụ các đơn vị trong cụm.

Toàn cảnh Đại hội

Năm 2023, cụm thi đua các huyện, thành phố bám sát chủ đề năm của tỉnh “Đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; Nâng cao đạo đức công vụ; Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị và văn hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”. Hội nghị đã thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động Cụm thi đua, Quy định tiêu chí chấm điểm, Bảng chấm điểm thi đua và tiến hành ký giao ước thi đua cụm các huyện, thành phố năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đàm Văn Bắc, Phó Trưởng ban, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã biểu dương những thành tích mà Cụm thi đua các huyện, thành phố đã đạt được trong năm 2022, đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ mà Cụm thi đua cần tập trung thực hiện năm 2023.

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất ký kết nội dung giao ước thi đua năm 2023 như sau:

- Về kinh tế: Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế và tâm lý e ngại, sợ trách nhiệm, sợ vi phạm, huy động mọi nguồn lực, triển khai hiệu quả các kết luận, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; Tăng cường các giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tập trung xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển toàn diện, bền vững; phấn đấu trong năm 2023 công nhận thêm 09 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

- Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý đầu tư công: Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; tổ chức thực hiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 1945. Tăng cường quản lý kiến trúc, cảnh quan đô thị; thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030.


Đại diện lãnh đạo các cơ quan trong Cụm ký giao ước thi đua

- Tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường: Xây dựng quy chế đấu giá, khắc phục khó khăn trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tiếp tục thực hiện hiệu quả và đúng lộ trình Đề án tổng thể Bảo vệ môi trường giai đoạn 2019-2025.

- Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội: Phát huy giá trị văn hóa, con người Bắc Ninh - Kinh Bắc: Tiếp tục quan tâm phát triển văn hóa ngang tầm với phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 29/8/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; thúc đẩy chuyển dổi số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của các cấp chính quyền: tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đảm bảo tiến độ nâng cấp đơn vị hành chính cấp huyện theo đúng kế hoạch.

- Chú trọng tổ chức thi hành pháp luật, các vấn đề liên quan đến cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Tăng cường công tác QLNN và phối hợp trong phổ biến, giáo dục pháp luật một cách toàn diện, rộng khắp, hướng mạnh về cơ sở.

- Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực

- Tăng cường quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

- Tích cực, chủ động hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng.

Cụm thi đua các huyện, thành phố cam kết lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các địa phương, đơn vị nâng cao chất lượng và hiệu quả các phong trào thi đua, công tác khen thưởng trên mọi lĩnh vực. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Nguyễn Thị Thu Trang

Thống kê truy cập

Online : 4059
Đã truy cập : 119486683