GIỚI THIỆU TÀI LIỆU LƯU TRỮ: Phông Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Bắc Ninh (giai đoạn 2008-2021)

17/08/2023 16:57 Số lượt xem: 381

Chi cục Văn thư - Lưu trữ được thành lập theo Quyết định số 129/2010/QĐ-UBND ngày 03/11/2010 của UBND tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ và Trung tâm Lưu trữ tỉnh trực thuộc Sở Nội vụ.

Chi cục Văn thư - Lưu trữ là tổ chức trực thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ và trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh theo quy định của pháp luật.

Ngày 22/01/2021, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 44/QĐ-UBND về việc sáp nhập Văn phòng Sở và Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành Văn phòng Sở thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, phông Chi cục Văn thư - Lưu trữ trở thành phông đóng và giao nộp về Lưu trữ lịch sử tỉnh theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Lưu trữ lịch sử giới thiệu tài liệu thuộc phông Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Bắc Ninh (giai đoạn 2008-2021) như sau:

Giá tài liệu lưu trữ phông Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Bắc Ninh (giai đoạn 2008-2021)

Tài liệu lưu trữ thuộc phông Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Bắc Ninh (giai đoạn 2008-2021) bao gồm 86 hồ sơ, 14 hộp, tương ứng 1,75 mét giá tài liệu. Thành phần tài liệu bao gồm các báo cáo thống kê công tác văn thư, công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ tỉnh Bắc Ninh; báo cáo quyết toán năm của Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

Cơ quan, tổ chức và cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về tài liệu của phông Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Bắc Ninh (giai đoạn 2008-2021), liên hệ Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ, đường Lê Hồng Phong, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh. Số điện thoại liên hệ: 0222.3.821.690.

Khi đến khai thác tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử, cơ quan, tổ chức, cá nhân cần mang theo Giấy giới thiệu (đối với cơ quan) hoặc Căn cước công dân hoặc Chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân) để được hướng dẫn thủ tục sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử tận tình, chu đáo với các hình thức như: đọc, cấp bản sao, cấp bản chứng thực.

Ngô Thị Thúy Chinh

Thống kê truy cập

Online : 5929
Đã truy cập : 132180486