Trung tâm Lưu trữ lịch sử tiếp nhận hồ sơ, tài liệu vĩnh viễn từ Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bắc Ninh

17/01/2023 11:08 Số lượt xem: 213

Thực hiện Thông tư số 16/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ và Công văn 1325/SNV-TTLTLS ngày 30/12/2022 về việc thẩm định hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử, ngày 16/01/2023, UBND thành phố Bắc Ninh đã phối hợp với Trung tâm Lưu trữ lịch sử tiến hành giao nộp tài liệu của phông phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bắc Ninh (giai đoạn 1993-2020) vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Số lượng tài liệu UBND thành phố Bắc Ninh giao nộp gồm 173 hồ sơ, được bảo quản trong 44 hộp, thời gian của tài liệu từ năm 1993 - 2020; thành phần hồ sơ, tài liệu gồm: Hồ sơ về dự toán, quyết toán thu chi ngân sách của UBND thị xã Bắc Ninh (cũ), UBND thành phố, của phòng Tài chính - Kế hoạch, các xã, thị trấn; hồ sơ phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất các  dự án thuộc thị xã Bắc Ninh (cũ) và thành phố Bắc Ninh có giá trị bảo quản vĩnh viễn.

Trong các năm tiếp theo UBND thành phố Bắc Ninh tiếp tục phối hợp với Trung tâm Lưu trữ lịch sử thu thập và chỉnh lý những hồ sơ, tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn theo quy định giao nộp về Lưu trữ lịch sử để bảo quản, khai thác, sử dụng và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Hình ảnh về tài liệu giao nộp:


 

Thống kê truy cập

Online : 4020
Đã truy cập : 113009682